Audiovizuālu pakalpojumu abonēšanas līgums
Piesakoties izmantot šo pakalpojumu, jūs piekrītat un atzīstat, ka noslēdzat šādu audiovizuālu Pakalpojumu Abonēšanas Līgumu. Šis Līgums veido vienošanos starp jums  (turpmāk tekstā - Abonents) un mums Dicethrow, SIA, reģistrācijas numurs: 40203042155, PVN maksātāja numurs: LV40203042155, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 22-3, Rīga, LV-1050 (turpmāk tekstā – Dicethrow), turpmāk katrs atsevišķi saukti kā “Puse” vai abas kopā kā “Puses”.
 1.    Līguma priekšmets
 1.1.    Dicethrow sniedz, un Abonents lieto Dicethrow audiovizuālos pakalpojumus.
 1.2.    Līgums attiecas uz visiem pakalpojumiem, par kuriem Puses vienojas, noslēdzot atsevišķus pielikumus/vienošanās par pakalpojumiem (turpmāk – Līguma pielikums), kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 2.    Pušu saistības
 2.1.    Puses apņemas ievērot Noteikumus, Līgumu un Līguma pielikumus.
 2.2.    Dicethrow pienākumi:
 2.2.1.    Nodrošināt kvalitatīvus audiovizuālus pakalpojumus balstoties uz Līguma pielikumā noteiktajiem termiņiem;
 2.2.2.    Izskatīt Abonenta iebildumu par saņemtajiem audiovizuālajiem pakalpojumiem un sniegt atbildi 10 (desmit) dienu laikā no iebilduma saņemšanas dienas.
 2.3.    Dicethrow tiesības:
 2.3.1.    Pārtraukt un izbeigt audiovizuālu pakalpojumu sniegšanu, izbeigt Līguma, ja Abonents pārkāpj Līgumu, Noteikumus vai Līguma pielikuma noteikumus;
 2.3.2.    Izbeigt Līgumu vai atsevišķu Līguma pielikumu, brīdinot Abonentu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Līguma vai Līguma pielikumā noteikto pakalpojumu sniegšana nav iespējama no Dicethrow neatkarīgu apstākļu dēļ;
 2.3.3.    Nodot parāda piedziņas tiesības par Abonenta saņemtajiem pakalpojumiem trešajām personām, kas ietver arī tiesības izmantot Abonenta datus un šo datu ievietošanai publiskās datu bāzēs;
 2.3.4.    Ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, nodot nepieciešamo informāciju par Abonentu pakalpokumu sniegšanā iesaistītajām trešajām personām (t.sk., sadarbības partneriem un apakšuzņēmējiem);
 2.3.5.    Veikt izmaiņas vai grozījumus pakalpojumā (t.i., tā sniegšanas noteikumos, funkcionalitāte, aprakstā), ja tas nepieciešams sakarā ar pakalpojuma attīstību un, ja nepieciešamību radījušas tehnoloģiskas izmaiņas pakalpojuma sniegšanas procesā, kā arī mainīt pakalpojuma tarifus.
 2.4.    Abonenta pienākumi:
 2.4.1.    Samaksāt par visiem pakalpojumiem, kas saņemti, izmantojot viņa pasūtīto pakalpojumu, reķinā norādītajā termiņā;
 2.4.2.    30 (trīsdesmit) dienu laikā paziņot Dicethrow par jebkādu datu izmaiņām, kas minēti Līgumā un saistīti ar rēķina izrakstīšanu, rēķina piegādi vai pakalpojuma sniegšanu;
 2.5.    Abonenta tiesības:
 2.5.1.    Iesniegt pieteikumu Dicethrow jebkura pakalpojuma saņemšanai;
 2.5.2.    Pieteikt iebildumu par Dicethrow sniegtajiem pakalpojumiem rakstveidā vai mutvārdos;
 2.5.3.    Pārbaudīt veiktā pakalpojuma kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;
 2.5.4.    1 (viena) mēneša laikā pēc Dicethrow brīdinājuma saņemšanas par Līguma vai tā pielikuma grozījumiem vienpusēji atkāpties no Līguma/tā pielikuma, ja Abonents nepiekrīt piedāvātajiem Līguma vai tā pielikuma grozījumiem, par to paziņojot Dicethrow vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
 2.6.    Ja Abonents pakalpojuma pārbaudes laikā ir izteicis iebildumus par pakalpojuma izpildes kvalitāti un neatbilstību darba uzdevumam, atklājis nepilnības vai citus būtiskus trūkumus, tos fiksē aktā, nosakot termiņu to novēršanai, bet ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā, kuru paraksta abas puses un viens akta eksemplārs ir Abonentam un otrs – Dicethrow.
 2.7.    Abonents piekrīt, ka, ja Līguma pielikums tiek noslēgts 1 (viena) mēneša laikā pēc Dicethrow brīdinājuma saņemšanas par Līguma vai tā pielikuma grozījumiem, Dicethrow sāk sniegt pakalpojumu pirms atteikuma tiesību, kuras noteiktas Līguma 2.5.4. punktā, izmantošanas termiņa beigām. Abonents piekrīt, ka šadā gadījumā viņš nevar izmantot noteiktās atteikuma tiesības no noslēgtā Līguma pielikuma.
 3.    Pakalpojuma sniegšana, pārtraukšana un izbeigšana
 3.1.    Ja Abonents nav samasājis par pakalpojumiem noteiktajā termiņā vai nav samaksājis par kādu no saņemtajiem pakalpojumiem, tad Dicethrow ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, par to rakstveidā brīdinot Abonentu 10 (desmit) dienas iepriekš.
 3.2.    Dicethrow atjauno pakalpojuma sniegšanu, ja 10 (desmit) dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas Abonents samaksā parādu un pēdējo rēķinu, ja tāds ir izrakstīts un nosūtīts Abonentam. Par šo laiku Abonentam tiek aprēķināta abonēšanas maksa.
 3.3.    Ja 10 (desmit) dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas Abonents nesamaksā par saņemtajiem pakalpojumiem, Dicethrow izbeidz Līgumu un piedzen parādu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 4.    Pakalpojumu cena, norēķinu kārtība un līgumsods
 4.1.    Abonents apņemās maksāt par visiem viņam sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošajiem Dicethrow pakalpojumu tarifiem. Dicethrow ne retāk, kā vienu reizi mēnesī aprēķina maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Visus norēķinus Abonents veic līdz rēķinā norādītajiem samaksas termiņiem.
 4.2.    Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu Abonents maksā Dicethrow nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no nesamaksātās summas, bet ne vairāk, kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas. Visa samaksātā naudas summa vispirms tiek novirzīta nokavējuma procentu un līgumsoda segšanai.
 4.3.    Ja Dicethrow nepilda savas līgumsaistības, neievēro Līguma pielikumā noteikto termiņu, kā arī pakalpojumu ir izpildījis nekvalitatīvi, par ko Abonents ir iesniedzis Līguma 2.5.3. apakšpunkta noteikto aktu par konstatētajiem trūkumiem, un nav novērsis aktā konstatētos trūkumus Līguma 2.6. apakšpunkta noteiktajā termiņā, tas maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no Līguma pielikuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma kopējās summas.
 4.4.    Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības.
 5.    Autorības noteikumi
 5.1.    Dicethrow nodod visas intelektuālā īpašuma tiesības un Abonentam ir intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma vai Līguma pielikumu ietvaros izstrādātajiem materiāliem, sagatavēm un ar pakalpojumu saistīto dokumentāciju.
 5.2.    Visos gadījumos, kad Abonents nodod Dicethrow ar autortiesībām un blakustiesībām sargātus darbus video vajadzībām, Abonents saņem nepieciešamās atļaujas šo darbu izmantošanai attiecīgajā darba uzdevumā noteiktajām vajadzībām un pēc Dicethrow pieprasījuma uzrāda un nodod attiecīgo atļauju apliecinātās kopijas.
 5.3.    Ja Abonents vēlas saņemt trešo personu atļaujas to darbu vai izpildījumu izmantošanai plašāk, kā noteikts Līguma pielikumā, Abonents apmaksā visus šādu atļauju saņemšanas izdevumus.
 5.4.    Atlīdzība par Abonentam nodotajām tiesībām un atļaujām uzskatāma par iekļautu pakalpojuma cenā.
 5.5.    Dicethrow patur tiesības šī Līguma vai Līguma pielikumu ietvaros izstrādāto audiovizuālo materiālu izmantot savās mārketinga aktivitātēs.
 6.    Citi noteikumi
 6.1.    Saistību neizpildes gadījumā Dicethrow atlīdzina Abonentam tiešos un pierādītos finansiālos zaudējumus, izņemot negūto peļņu.
 6.2.    Dicethrow neatbild par sniegto pakalpojumu kvalitāti un Abonenta zaudējumiem, ja Abonenta darbības vai bezdarbības rezultātā tiek traucēta Dicethrow darba kārtība vai ierobežotas Dicethrow spējas sniegt pakalpojumus.
 6.3.    Abonents, parakstot šo Līgumu, ir atbildīgs par uzrādīto dokumentu pareizību un sniegtās informācijas patiesumu un apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, kas var rasties Dicethrow vai trešajām personām nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas rezultātā, kā arī gadījumā, ja Abonents nav izpildījis šī Līguma 2.4.2. punktā noteikto.
 6.4.    Puse, kurai ir kluvis zināms par apstākļiem, kas var kavēt pakalpojuma savlaicīgu izpildi, par to rakstiski paziņo otrai Pusei.
 6.5.    Viena Puse nenes atbildību par šī Līguma izpildes termiņa kavējumiem, kas  radušies otras Puses vainas dēļ.
 6.6.    Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā vai tā pielikumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kā piemēram dabas stihija (zibens, ugunsgrēks, plūdi), streiks, karadarbība, avārijas vai citi nepārvaramas varas apstākļi, kuru iestāšanos saprātīgiem līdzekļiem nebija iespējams paredzēt vai novērst.
 6.7.    Visos citos gadījumos, kas nav minēti šajā Līguma un Līguma pielikumos, Puses rīkojās saskaņā ar LR likumu un Noteikumiem.
 6.8.    Visi strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja tās beidzas nesekmīgi, tad LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 6.9.    Puses var noslēgt Līguma pielikumu, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.
 6.10.    Dicethrow kontaktinformācija: e-pasts: ready@dicethrowfilms.eu; tālrunis: +371 26 416 057.
 7.    Līguma termiņš
 7.1.    Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
 7.2.    Līgumu un Līguma pielikumu var izbeigt:
 7.2.1.    Abonents pēc Līguma slēgšanas vienpusēji var atteikties no visiem Dicethrow sniegtajiem pakalpojumiem, ne ātrāk, kā pēc Līguma pielikumā norādītā minimālā abonēšanas termiņa;
 7.2.2.    Ja Abonents atteicies no visiem pakalpojumiem, rakstveidā par to paziņojot Dicethrow vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš. Šajā gadījumā Dicethrow veic pilnu aprēķinu par laiku cik Abonents ir izmantojis pakalpojumu, kā arī pakalpojumu daudzumu un pārskaita Abonentam atpakaļ radošos pārmaksu par pakalpojumu;
 7.2.3.    Ja Abonents nepilda šajā Līguma, Līguma pielikumā, Noteikumos, LR likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās saistības;
 7.2.4.    Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma vai Līguma pielikumu darbību vienpusējā kārtā, kad ir pasludināts Puses maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Puses saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Puses bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma pielikuma beigu termiņam kāda no Pusēm būs likvidēta;
 7.2.5.    Citos gadījumos, kas paredzēti Noteikumos;
 7.2.6.    Finansiālās saistības, kas ir spēkā Līguma izbeigšanas brīdī, saglabājas līdz to pilnīgai izpildei.
 7.3.    Ja pirms šī Līguma noslēgšanas starp Abonentu un Dicethrow noslēgts cits Līgums par audiovizuālu pakalpojumu sniegšanu, līdz ar šī Līguma noslēgšanu visi iepriekš noslēgtā līguma spēkā esošie pielikumi paliek spēkā un kļūst par šī Līguma pielikumiem. Šis Līgums aizstāj iepriekš noslēgtā līguma pamattekstu.


Uz augšu